Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה מענה ל־ארכיון 1: שאל את ארינגו: תהליך הקבלה

mishra
חבר
מספר הפוסטים: 12

To: Gilam


הסתכלתי על טבלאות הדירוג בשנים האחרונות וראיתי הבדלים משמעותיים בין ארבעת המדרגים. אני מניח שההפרשים בדירוג לא נובעים מהערכות שונות של אותם הפרמטרים אלא משקל שונה לכל פרמטר. יש פרמטרים שחשובים לי יותר ויש כאלה שפחות והייתי רוצה לקבל מושג כללי על האוניברסיטאות השונות לפי אותו חתך.

למרות שחיפשתי לא מצאתי אצל אף אחד מהמדרגים את פירוט המשקלים. האם המידע הזה גלוי באיזשהו אופן? וגם אם לא האם ישנם הערכות על הפרמטרים החשובים לכל מדרג?