Home פורומים הפורומים Forum: תהליך הקבלה עדכוני Top MBA מאתר ארינגו מענה ל־עדכוני Top MBA מאתר ארינגו

Gilad D
חבר
מספר הפוסטים: 1131
איך משפיעים ציוני ה-GMAT וה-GPA על סיכויי הקבלה להרוורד?
כתבה באתר Poets & Quants מביאה ניתוח שפורסם בבלוג של ויין אטוול לגבי השפעה של גורמים שונים על סיכויי הקבלה של מועמדים לתוכנית ה-MBA של הרוורד.
קודם כל מגלה ניתוח הנתונים כי כל עליה של 10 נקודות בציון ה-GMAT בין
710-800 מעלה את סיכויי הקבלה באחוז אחד, כאשר למועמד עם ציון 710 יש 7%
סיכוי להתקבל, בעוד למועמד עם ציון 800 יש סיכוי של 16% להתקבל.
לגבי
ממוצע הציונים בתואר הראשון, הרי שגם כאן GPA גבוה יותר מעלה את סיכויי
הקבלה, כאשר למועמד עם GPA של 3.2-3.3 יש סיכוי של 6%, למועמד עם 3.6 יש 9%
ולמועמד עם GPA של 4.0 יש סיכוי של 14%.
בהשוואה בין שני הגורמים הנ"ל
נראה שבהרוורד שמים יותר דגש על ה-GPA, כאשר עליה בסטיית תקן אחת ב-GPA
מעלה את סיכויי הקבלה ב-30%, בעוד עליה בסטיית תקן אחת ב-GMAT מגדילה את
סיכויי הקבלה רק ב-25%.
גם לסיבוב ההגשה יש השפעה על סיכויי הקבלה,
כאשר כל דחיה לסיבוב מאוחר יותר מפחיתה את סיכויי הקבלה, וכן לנסיון
התעסוקתי של המועמד, כאשר כל שנה נוספת מגדילה את סיכויי הקבלה ב-5%.
בנוסף גילה המחקר כי למועמדים מהודו יש סיכויי קבלה נמוכים במיוחד של 1.5%,
כמו גם למועמדים שלמדו מימון בתואר הראשון וזוכים לסיכוי של 2% בלבד.
לעומתם, למועמדים שעבדו בתחום venture capital או בצבא יש סיכויי קבלה של
16% ו-17% בהתאמה.
סיכויי הקבלה של מועמדים שזומנו לראיון עומדים על
49%, כאשר אם הם הגישו בסיבוב הראשון יש להם סיכוי של 57% ואם בסיבוב השני
הסיכוי הוא 37%.