nivster
חבר
מספר הפוסטים: 41

To: penny


אגב חברות יעוץ – אינסאד הוא באופן קבוע בין שלושת בתי הספר עם מספר המתקבלים הגבוה ביותר לחברות היעוץ הגדולות, בדרך כלל במקום הראשון.